LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθήματα

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι (ΟΔΕ2111)

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (ΟΔΕ2610)

 • Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ2210)

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (ΟΔΕ2317)

 • Επιχειρηματικότητα (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ) (ΟΔΕ2717)

 • Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΟΔΕ2812)

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΟΔΕ2513)

 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (ΟΔΕ2539)

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΟΔΕ2420)

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (ΟΔΕ2743)

 • Διοίκηση της Απόδοσης (Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ) (ΟΔΕ2408)

 • Διοίκησης της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΟΔΕ2806)

 • Οργανωσιακή Ψυχολογία (ΟΔΕ2523)

Διδάσκοντες
Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η χορήγηση βασικών γνώσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και για την επιστημονική μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της οικονομικής των επιχειρήσεων. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται ειδικότερα: η επιχείρηση ως κοινωνικό υποσύστημα, η τυποποίηση των επιχειρησιακών προβλημάτων, η επιστημονική προσέγγιση και οι προσανατολισμοί (κυβερνητική, συνθήκες, λήψη αποφάσεων, συμπεριφορά) της οικονομικής των επιχειρήσεων, διακρίσεις – δημιουργία – λειτουργία – αντικειμενικοί σκοποί – τόπος εγκατάστασης των οικονομικών μονάδων. Επιπλέον, μελετώνται πρακτικές περιπτώσεις (case studies) από επιλεγμένους τομείς του μαθήματος, όπως π.χ. διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών και βελτίωση παραγωγικότητας σε διάφορα τμήματα της οικονομικής μονάδας. Αυτές οι γνώσεις αποσκοπούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές: (α) να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα των γνώσεων που θα λάβουν από τα ειδικότερα μαθήματα τα επόμενα εξάμηνα, (β) να αντιληφθούν την ποικιλία των μεταβλητών που επιδρούν στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και (γ) να προσεγγίσουν τις αλληλεπιδράσεις των επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δε χρειάζονται.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Η ανάλυση των μεταβλητών της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου οι σπουδαστές να αντιληφθούν το βαθμό πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών εξελίξεων και συμπεριφορών. Η ανάλυση αυτή μας διευκολύνει στη συνέχεια να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα αυτή και να λαμβάνουμε αξιόπιστες αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, εξετάζουμε τους τρόπους προσέγγισης της επιστημονικής αλήθειας και σε συνέχεια αυτής, τους προσανατολισμούς της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Επόμενο βήμα είναι η εξέταση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία διευκολύνεται από την Κυβερνητική προσέγγιση, αφού έτσι μπορούμε να καταγράψουμε καλύτερα τις επιμέρους λειτουργίες και να εξετάσουμε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων απαιτεί την ανάπτυξη αντίστοιχων κριτηρίων συγκρίσεων μεταξύ των οικονομικών μονάδων, το οποίο επισκοπείται στο κεφάλαιο της Τυπολογίας των Οικονομικών Μονάδων. Στο τελευταίο μέρος των παραδόσεων προσδιορίζονται και αναλύονται βασικές αποφάσεις των Οικονομικών Μονάδων, όπως: η επιλογή τρόπου Οργάνωσης, η δημιουργία της Οικονομικής Μονάδας και η επιλογή του τόπου εγκατάστασής της. Ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων αυτών βασίζεται στον προσανατολισμό της λήψεως αποφάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ασκήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των παραδόσεων και ακόμα στη βελτίωση της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών.

Τρόπος διδασκαλίας
4 ώρες εβδομαδιαίως. Γραπτές εξετάσεις δύο ωρών, που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Συγγράμματα - Βοηθήματα

 • Α. Νικολόπουλου: Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ο.Π.Α.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Το υλικό του μαθήματος καθώς και οι παραδόσεις του μαθήματος βρίσκονται στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων: http://www.cirn.aueb.gr

Διδάσκοντες
Β. Παπαδάκης, Ε. Σαλαβού

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα φιλοδοξεί:

 • να σας δώσει το πλαίσιο για να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να ανταποκρίνεστε στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις
 • να σας διδάξει τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής των επιχειρήσεων.
 • να σας δώσει τις αναλυτικές εκείνες προσεγγίσεις που θα φανούν χρήσιμες στη διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων.
 • να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το πως μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τις μοναδικές ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να επιτύχει, διατηρήσει και βελτιώσει τη θέση της στην αγορά.
 • να σας εξηγήσει το πώς αυτές οι στρατηγικές επιλογές ‘δένονται’ με τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Όμως, οι γνώσεις σας από προηγούμενα μαθήματα που εξέταζαν συγκεκριμένες λειτουργίες της επιχείρησης (πχ μάρκετινγκ, μάνατζμεντ,, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικά κλπ) θα σας φανούν χρήσιμες για να κατανοήσετε καλύτερα το μάθημα αυτό.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα προβλημάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

 • Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
 • To πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά.
 • Tις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό, στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες.
 • Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από ποιες συνθήκες;
 • Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι θα πρέπει να προσέξει;
 • Την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;
 • Πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης (πχ μάρκετινγκ, παραγωγή, χρηματοοικονομικό κ.α.), στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής;

Τρόπος διδασκαλίας
Τις περισσότερες φορές το μάθημα θα εξελίσσεται σαν μια συζήτηση που συνήθως θα βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Αυτές θα σας δίνονται συνήθως εκ των προτέρων έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τις μελετάτε πριν από το μάθημα στο οποίο και θα συζητηθούν. Ο βαθμός κατανόησης της διδασκόμενης ύλης αλλά και ο βαθμός επιτυχίας του μαθήματος συνολικά, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη δική σας καλή προετοιμασία.

Συγγράμματα-Βοηθήματα
Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος θα σας διανεμηθεί το:

 • Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου, 2012, 6η έκδοση (Τόμος Α’: Θεωρία).

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις του μαθήματος, δίνοντας ταυτόχρονα τη Διεθνή αλλά και την Ελληνική διάσταση στα θέματα της Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/ και www.aueb.gr/users/papadakis. Στους συγκεκριμένους ιστότοπους έχει αναρτηθεί υλικό (π.χ. άρθρα, διαφάνειες) και προτείνεται επιπλέον διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία.

Διδάσκοντες
Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην περιγραφή και κατανόηση των βασικών εταιρικών λειτουργιών
 • Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων
 • Στην κριτική αξιολόγηση υποδειγμάτων που υιοθετούν οι βασικές εταιρικές λειτουργίες
 • Στη σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διοίκηση των επιχειρήσεων και εξετάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και τις κύριες λειτουργίες που επιτελούν. Ουσιαστικά επιχειρεί να προσεγγίσει τους τρόπους δράσης των επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η συμβολή κάθε εταιρικής λειτουργίας αλλά και του συντονισμού των λειτουργιών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα αποτελείται από 18 δίωρες διαλέξεις θεωρητικού μέρους, 4 δίωρες διαλέξεις πρακτικού μέρους (φροντιστήρια) και 2 δίωρες διαλέξεις από εκπροσώπους εταιρειών. Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις, επιδοτείται η συμμετοχή σε παρουσιάσεις φροντιστηριακών ασκήσεων.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο. (2010). Μάνατζμεντ: Εταιρικές λειτουργίες. Αθήνα: Rosili
 • Bennet R. (2001). Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Κλειδάριθμος

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE152/

 

Διδάσκοντες
Α. Ιωαννίδης, Δ. Μανωλόπουλος

Διδάσκοντες
Α. Ιωαννίδης

Διδάσκοντες
Β. Παπαδάκης, Α. Ιωαννίδης

Στόχος μαθήματος
Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τη στρατηγική τους σκέψη. Να βλέπουν μακριά, να κατανοούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται σ’ αυτές ή/και ιδανικά να τις επηρεάζουν. Για τούτο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία υπάρχει στο πρόγραμμα της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων υποχρεωτικό το μάθημα των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ), ένα προχωρημένο μάθημα στρατηγικής, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση σε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων στρατηγικής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Η γνώση του βασικού μαθήματος στρατηγικής είναι χρήσιμη στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ),

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα στρατηγικών θεμάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

 • Νεότερες απόψεις για τη Στρατηγική (πχ τι δημιουργήθηκε μετά τον Michael Porter;)
 • γιατί ακόμα και οι πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις και τα πιο ικανά στελέχη συχνά λαμβάνουν καταστροφικές αποφάσεις στρατηγικής;
 • Διαχείριση Στρατηγικών αλλαγών
 • Πως μπορεί μια επιχείρηση να καινοτομήσει στρατηγικά;
 • Πως μπορεί μια επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής; Ποια η διαδικασία; Ποια τα προβλήματα;
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Στρατηγική
 • Κλαδικές Συναθροίσεις (Industry Clusters): Πως δημιουργούνται οι μηχανισμοί αυτοί ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εντάσσονται σ’ αυτές;
 • Κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων (Management Consulting Industry): Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως τμηματοποιείται;
 • Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Public-Private Partnerships):
 • Διαχείριση Εταιρικής Φήμης (Reputation Management):
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Process Management)

Τρόπος διδασκαλίας
Τις περισσότερες φορές το μάθημα θα εξελίσσεται σαν μια συζήτηση που συνήθως θα βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (πχ KPMG, Enron, OTE,). Αυτές θα σας δίνονται συνήθως εκ των προτέρων έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να τις μελετάτε πριν από το μάθημα στο οποίο και θα συζητηθούν.

Συγγράμματα-Βοηθήματα
Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος προτείνεται το:

 • Παπαδάκης Βασίλης, Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Εκδόσεις Μπένου, 2009.

Το βιβλίο καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος, δίνοντας ταυτόχρονα την Διεθνή αλλά και την Ελληνική διάσταση στα Επίκαιρα θέματα της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. 
Επιπλέον, μέρος της ύλης καλύπτεται από τις σημειώσεις του μαθήματος οι οποίες υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος στο eClass. Επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων του κ. Παπαδάκη υπάρχουν στην ιστοσελίδα του (www.aueb.gr/users/papadakis).

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/ΟDE138 και www.aueb.gr/users/papadakis

Διδάσκοντες
Ο. Κυριακίδου

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων του οργανισμού.
 • Στην απόκτηση γνώσης πάνω στα συστήματα και τις πρακτικές των ανθρώπινων πόρων για την ανάπτυξη ενός ειδικευμένου και παρακινημένου εργατικού δυναμικού.
 • Στην κατανόηση των κανόνων και των ρυθμίσεων που επηρεάζουν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας για άσκηση κριτικής, βελτίωση, και ενσωμάτωση των ποικίλων διαστάσεων ενός συστήματος ανθρώπινων πόρων.
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση των προβλημάτων των ανθρώπινων πόρων και στον καθορισμό των κατάλληλων λύσεων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Βέβαια καλό θα ήταν οι φοιτητές να έχουν κατανοήσει επαρκώς τις αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων πριν εντρυφήσουν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου που παίζουν οι ανθρώπινοι πόροι στην ενίσχυση της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού. Οι οργανισμοί στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζονται όχι μόνο στη γνώση και τις δεξιότητες των εργαζομένων τους, αλλά και στη δέσμευσή τους με την εργασία, τους συναδέλφους τους, και την αποστολή του οργανισμού. Κατά συνέπεια, η διαχείριση του ανθρώπινου ταλέντου αποτελεί ευθύνη του κάθε στελέχους σε στενή συνεργασία με τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε οργανισμού. Οι φοιτητές σε αυτό το μάθημα θα έρθουν αντιμέτωποι με σύγχρονα θέματα στη διαχείριση ταλέντων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και θα πρέπει να αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις για κυρίαρχα ζητήματα. Τέλος, οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις πρακτικές τους δεξιότητες μέσα από την ενασχόλησή τους με εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα αποτελείται από 18 δίωρες διαλέξεις, 6 δίωρα φροντιστήρια που βασίζονται στην παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές και 1 δίωρο που αφιερώνεται σε παρουσιάσεις από εκπροσώπους εταιριών. Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις (60%), υπάρχει και υποχρεωτική εργασία (40%) που εστιάζεται στην κριτική ανάλυση του συστήματος ανθρώπινων πόρων μιας εταιρείας της επιλογής των φοιτητών.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Μπένου.
 • Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B. & Wright, P. (2006). Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Εκδόσεις Παπαζήση.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/ΟDE152

Διδάσκοντες
Δ. Μανωλόπουλος

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στον προσδιορισμό και κατανόηση των βασικών πολιτισμικών, πολιτι–κών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων.
 • Στον εντοπισμό των ευκαιριών που προκύπτουν και των κινδύνων που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 • Στην κριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική.
 • Στην ανάλυση των στρατηγικών διεθνοποίησης και εισόδου των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.
 • Στην περιγραφή του ρόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων και της συμβολής τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.
 • Στην κριτική αξιολόγηση διαφορετικών οργανωσιακών δομών που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριο¬τήτων.
 • Στην περιγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που προσδίδουν ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της.
 • Στη σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Μία συνολική θεώρηση της διοικητικής επιστήμης και η κατανόηση βασικών εννοιών στρατηγικής είναι στοιχεία που σίγουρα θα βοηθήσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες στην πιο άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτι–σμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης εταιρείας πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση. Κατά συνέπεια, ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση του περιεχομένου των Διεθνών Επιχειρήσεων (ΔΕ) από την πλευρά του επιχειρηματία/επιχειρηματικής ομάδας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά αποφάσεις στη διεθνοποιημένη εταιρεία, στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά.

Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία του μαθήματος είναι τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, οπτικο-ακουστική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και σύντομες αναλύσεις υποθέσεων στην αίθουσα. Η αξιολόγηση προκύπτει αποκλειστικά από την επίδοση των φοιτητών / φοιτητριών στις τελικές εξετάσεις.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Χατζηδημητρίου Ι.Α. (2003). Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Θεσσαλονίκη: Ανικούλα
 • Θανόπουλος Γ.Ν. (2006). Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις. Αθήνα: Ιnterbooks

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://dmst.aueb.gr/gr2/Courses2/7sem/45_int_bus

Διδάσκοντες
Ο. Κυριακίδου

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην περιγραφή συγκεκριμένων θεωριών θεωρίες που σχετίζονται με την αντίληψη, την παρακίνηση, την ηγεσία, το σχεδιασμό της εργασίας, και την οργανωσιακή αλλαγή
 • Στην κατανόηση του ρόλου της ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης στην οργανωσιακή συμπεριφορά
 • Στον προσδιορισμό κατάλληλων εργαλείων και μοντέλων λήψης αποφάσεων για ποικίλες περιστάσεις
 • Στην ενσωμάτωση εννοιών από το ατομικό, το ομαδικό και το οργανωτικό επίπεδο ανάλυσης
 • Στον εντοπισμό των εννοιών της οργανωσιακής συμπεριφοράς που ενυπάρχουν σε πραγματικά παραδείγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο
 • Στην ξεκάθαρη, γραπτή και προφορική, μετάδοση των ιδεών σας, των ευρημάτων και της λογικής που τα υποστηρίζει σε μία ποικιλία ακροατηρίων

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Βέβαια καλό θα ήταν οι φοιτητές να έχουν κατανοήσει επαρκώς τις αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων πριν εντρυφήσουν στην οργανωσιακή συμπεριφορά.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο μελέτης για οποιονδήποτε σχεδιάζει να εργαστεί σε κάποιον οργανισμό. Ακόμη και αν δεν σχεδιάζει κάποιος να γίνει διοικητικό στέλεχος, η κατανόηση μερικών βασικών αρχών για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα συμπεριφέρονται στους οργανισμούς μπορεί να συμβάλλει στο τα γίνει καλύτερος συνεργάτης και μέλος ομάδων. Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά αναφέρεται στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα άτομα σχετίζονται με το χώρο εργασίας τους, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι ομαδικές και οργανωτικές δομές επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά. Το μάθημα αυτό είναι οργανωμένο γύρω από τρία επίπεδα ανάλυσης: τα άτομα, τις ομάδες, και τους οργανισμούς. Θα ξεκινήσουμε από το οργανωσιακό επίπεδο εξετάζοντας την έννοια της κουλτούρας, η οποία αποτελεί τη βάση για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών στους οργανισμούς. Θα συνεχίσουμε με το ατομικό επίπεδο εξετάζοντας θέματα όπως είναι η προσωπικότητα, η διαπροσωπική αντίληψη, οι αξίες, η ηθική, και η παρακίνηση, αλλά και το ταίριασμα των ατόμων με συγκεκριμένες ομάδες. Τέλος, θα μιλήσουμε για την αλλαγή και θα εξετάσουμε το πώς συνδυάζονται όλες οι έννοιες και στα τρία επίπεδα ανάλυσης. Το μάθημα αυτό απαιτεί τη χρήση των δεξιοτήτων των φοιτητών πάνω στην επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, και τη σύνθεση των πληροφοριών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται κυρίως με τη μορφή των διαλέξεων. Η μορφή των διαλέξεων είναι ιδιαίτερα διαδραστική και περιλαμβάνει την υπόδυση ρόλων, την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργητικών δραστηριοτήτων και την ανάλυση αρκετών περιπτώσεων. Επιπλέον, στο μάθημα αυτό θα υιοθετήσουμε μία προσέγγιση ενεργητικής μάθησης. Η έρευνα δείχνει ότι η ερευνητική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική από το μοντέλο της «διάλεξης και της μασημένης τροφής». Η ενεργητική μάθηση για να είναι επιτυχημένη απαιτεί την προετοιμασία σας με το να διαβάζετε τα σχετικά κείμενα, να σκέφτεστε τα σχετικά θέματα και να είστε προετοιμασμένοι να συμμετέχετε στις συζητήσεις στην τάξη. Ο δικός μου ρόλος θα είναι να διευκολύνω τη διαδικασία μάθησης. Το μάθημα αποτελείται από 19 δίωρες διαλέξεις, και 6 δίωρα φροντιστήρια που βασίζονται στην παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές. Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις (50%), υπάρχει και προαιρετική εργασία (50%) που εστιάζεται στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση μικρών ερευνητικών σχεδίων για τη διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν την οργανωσιακή συμπεριφορά. 

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Ο. Κυριακίδου, Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Εκδόσεις Κριτική.
 • March and Simon, Οργανώσεις, Εκδόσεις Κριτική.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/TME180/

Διδάσκοντες
Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή της σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στο να κατανοήσουμε τα διάφορα μοντέλα, τις εφαρμογές τους στους διάφορους τομείς της επιχείρησης, τη διαισθητική και οικονομική τους σημασία στη λήψη αποφάσεων και την αξιοποίηση της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει τις 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων και Προσομοίωση. Σε κάθε ενότητα ο σπουδαστής, εκτός από την μεθοδολογία, θα εκτεθεί σε μία σειρά από εφαρμογές και στη χρήση των κατάλληλων πακέτων Η/Υ και θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε διάφορα προβλήματα.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, επίλυση ασκήσεων και εργαστήρια στα οποία χρησιμοποιείται το κατάλληλο λογισμικό (software) για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού και Ακέραιου Προγραμματισμού, καθώς και προβλημάτων Δέντρων Αποφάσεων.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Γ. Π. Πραστάκος (2000). "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Λήψη Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Γ. Π. Πραστάκος (2002). "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση", Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE223/

Διδάσκοντες
Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στο να προτείνει τρόπους μέτρησης, αξιολόγησης και βελτίωσης των μεταβλητών που επιδρούν στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μονάδων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της μέτρησης και της διοίκησης της απόδοσης των επιχειρήσεων. Το μάθημα αποτελεί μία λογική συνέχεια του μαθήματος Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι και έχει ως στόχο να διερευνήσει τις βασικές επιχειρηματικές μεταβλητές που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο μάθημα αναλύονται τρόποι, μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές συνιστώσες της απόδοσης των επιχειρήσεων (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση και ανάπτυξη) και διερευνάται η επίπτωση που αυτές έχουν στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies) και παρουσιάσεις από στελέχη της αγοράς σε συγκεκριμένα θέματα που άπτονται του μαθήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει και προαιρετική εργασία η οποία μπορεί να εκπονηθεί ατομικά ή από ομάδες 2-3 φοιτητών.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Παπαλεξανδρής, Α. (2010) Η Διοίκηση της Απόδοσης (Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ), Σημειώσεις Μαθήματος

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE106/

Διδάσκοντες
Δ. Μανωλόπουλος

Στόχος μαθήματος
Σαν αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί:

 • Να περιγράφει τις τεχνολογικές εξελίξεις στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης.
 • Να αποκτήσει γνώσεις των βασικών αρχών της στρατηγικής καινοτομίας.
 • Να αναλύει τη διαδικασία καινοτομίας και να συνδέσει τις διάφορες στρατηγικές επιλογές και οργανωσιακές δομές με το τεχνολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων.
 • Να αξιολογεί τις πηγές τεχνολογίας σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
 • Να κατηγοριοποιεί τις θυγατρικές ανάλογα με τον στρατηγικό τους ρόλο και τις ανάγκες τους για τεχνολογία.
 • Να αναγνωρίζει το ρόλο των αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.
 • Να εντοπίζει τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών.
 • Να αξιολογεί τις επιπτώσεις της αποκεντρωμένης και - συνδεδεμένης με τη γνώση - ανταγωνιστικότητας στην οικονομική ανάπτυξη ενοποιημένων περιοχών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να αναλύει τους μηχανισμούς συνεργασίας και ελέγχου των αποκεντρωμένων εργαστηριών έρευνας και ανάπτυξης
 • Να αξιολογεί τους μηχανισμούς παρακίνησης και τις επιλογές ιεραρχικής ανέλιξης για τα στελέχη που δημιουργούν και αξιοποιούν την εταιρική γνώση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Μία συνολική θεώρηση της διοικητικής επιστήμης στο διεθνές περιβάλλον και η κατανόηση βασικών εννοιών στρατηγικής είναι στοιχεία που σίγουρα θα βοηθήσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες στην πιο άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Η αποτελεσματική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας αποτελούν προτεραιότητα για τα στελέχη των διεθνών επιχειρήσεων. Η μη ορθολογική αξιολόγηση και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων καθώς και η μη αποτελεσματική διαχείριση της τεχνολογίας μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Το μάθημα αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση της δημιουργικότητας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Παραθέτει επίσης και μια εις βάθος ανάλυση για το ρόλο της τεχνολογίας ως βασικό στρατηγικό προαπαιτούμενο και το ρόλο της καινοτομίας στις στρατηγικές διεθνοποίησης. Συνολικά, το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως η τενολογική ανάπτυξη των πολυεθνικής καθορίζεται από τη στρατηγική τους και επηρεάζεται από την οργανωτική δομή τους, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις καινοτόμες επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες και θα τους εξοικειώσει με τις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις που προκύπτουν από την αποτελεσματική χρήση της δημιουργικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας

Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία του μαθήματος είναι τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, οπτικο-ακουστική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και σύντομες αναλύσεις υποθέσεων στην αίθουσα. Η αξιολόγηση προκύπτει τόσο από την επίδοση των φοιτητών / φοιτητριών στις τελικές εξετάσεις, όσο και από την εκπόνηση (και παρουσίαση) εργασίας.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 • Άρθρα από διεθνή επιχειρηματικά και οικονομικά περιοδικά διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη (που ανανεώνοται κάθε χρόνο).
 • Υλικό που διανέμεται στην τάξη από τον διδάσκοντα (και ανανεώνεται κάθε χρόνο).

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: e-class

Διδάσκοντες
Ο. Κυριακίδου

Στόχος μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση των βασικών θεμάτων, θεωριών, εννοιών, μεθόδων και πρακτικών εφαρμογών της οργανωσιακής ψυχολογίας, μέσω της ανάλυσης θεμάτων που αναφέρονται στο άτομο ως μέλος της οργάνωσης, στην ίδια την οργάνωσης αλλά καις τις σχέσεις της οργάνωσης με τη μηχανή και το περιβάλλον.
 • Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης θεμάτων για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε αυτές, και
 • Στη σύνδεση θεωριών με τη διοικητική πρακτική βάσει ασκήσεων (π.χ. μελετών περιπτώσεων) και ομιλιών από εκπροσώπους εταιρειών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Βέβαια καλό θα ήταν οι φοιτητές να έχουν κατανοήσει επαρκώς τις αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων πριν εντρυφήσουν στην οργανωσιακή ψυχολογία.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η σταδιακή ανάπτυξη της συνολικής εικόνας του τομέα της οργανωσιακής ψυχολογίας, η εις βάθος κατανόηση των βασικών θεμάτων, θεωριών, εννοιών, μεθόδων και πρακτικών εφαρμογών της, η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε αυτό το υλικό, η ανάδειξη της σημασίας της θεωρίας στον προσδιορισμό των θεμάτων προς εξέταση και η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Στο μάθημα αυτό, εξετάζουμε θέματα που αφορούν στην επιλογή, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της καριέρας των ανθρώπων στους οργανισμούς, προχωρώντας στη μελέτη της σχέσης του ατόμου με τον οργανισμό (εργασιακές σχέσεις, παρακίνηση, οργανωσιακή και προσωπική ανάπτυξη) και καταλήγοντας στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής και στο σχεδιασμό της εργασίας και του περιβάλλοντος. Στόχος μας δεν είναι όμως η απλή παράθεση των θεωριών και των προσεγγίσεων αλλά η ανάδειξη των διεργασιών και των διαδικασιών που διαμεσολαβούν στην εμφάνιση των φαινομένων και προχωρούν πέρα από την ντετερμινιστική κατανόηση της εργασίας, των συντελεστών και του περιβάλλοντός της.

Τρόπος διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται κυρίως με τη μορφή των διαλέξεων. Η μορφή των διαλέξεων είναι ιδιαίτερα διαδραστική και περιλαμβάνει την υπόδυση ρόλων, την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργητικών δραστηριοτήτων και την ανάλυση αρκετών περιπτώσεων. Επιπλέον, στο μάθημα αυτό θα υιοθετήσουμε μία προσέγγιση ενεργητικής μάθησης. Η έρευνα δείχνει ότι η ερευνητική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική από το μοντέλο της «διάλεξης και της μασημένης τροφής». Η ενεργητική μάθηση για να είναι επιτυχημένη απαιτεί την προετοιμασία σας με το να διαβάζετε τα σχετικά κείμενα, να σκέφτεστε τα σχετικά θέματα και να είστε προετοιμασμένοι να συμμετέχετε στις συζητήσεις στην τάξη. Ο δικός μου ρόλος θα είναι να διευκολύνω τη διαδικασία μάθησης. Το μάθημα αποτελείται από 19 δίωρες διαλέξεις, και 6 δίωρα φροντιστήρια που βασίζονται στην παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές. Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις (50%), υπάρχει και προαιρετική εργασία (50%) που εστιάζεται στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση μικρών ερευνητικών σχεδίων για τη διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν την οργανωσιακή συμπεριφορά.

Συγγράμματα-Βοηθήματα

 • Κάντας, Α. (2003). Οργανωτική – Βιομηχανική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα.
 • Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία. Τυπωθήτω.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
Ηλεκτρονικό υλικό: http://eclass.aueb.gr/TME190/

Διαβάστηκε 1703 φορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΜΑΘΗΜΑΤΑ