LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν λάβει χρηματοδότηση για τέσσερα ερευνητικά προγράμματα την τελευταία πενταετία. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αριστεία

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αριστεία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τα μέλη του εργαστηρίου επιχειρησιακής στρατηγικής υπέβαλλαν για αξιολόγηση την πρόταση με τίτλο «The impact of the organizational context on human capital development and motivation». Συνολικά υποβλήθηκαν 1.497 προτάσεις σε 10 επιστημονικούς τομείς. Στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών υποβλήθηκαν 144 προτάσεις, από τις οποίες μόλις 15 (ποσοστό επιτυχίας 9,6%) εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση. Η επιλογή των προτάσεων για χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς (peer review) που υπηρετούν σε κορυφαία πανεπιστήμια της αλλοδαπής, με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC). Με βάση την τελική κατάταξη η εν λόγω πρόταση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος κ. Βασίλειο Παπαδάκη έλαβε την 2η θέση από το σύνολο των 15 επιχορηγούμενων προτάσεων και την 1η θέση από τις εγκεκριμένες προτάσεις του ΟΠΑ στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Εν συντομία, η πρόταση αυτή προτείνει ένα ερευνητικό πλαίσιο για την διεξαγωγή έρευνας που θα συνεισφέρει στην κατανόηση του μηχανισμού αποτελεσματικότητας των πρακτικών ανθρωπίνων δυναμικού για την επίτευξη ατομικών και οργανωσιακών στόχων και την υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων. Φιλοδοξία της ερευνητικής ομάδας είναι τα αποτελέσματα αυτού του ερευνητικού έργου, διάρκειας 3 ετών, να οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα θεωρητικά πορίσματα, με σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Εκτός από τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Παπαδάκη, η υπόλοιπη ερευνητική ομάδα αποτελείται από το Λέκτορα του τμήματος και ερευνητή στο εργαστήριο στρατηγικής Αλέξανδρο Παπαλεξανδρή, τον εντεταλμένο Λέκτορα και απόφοιτο του διδακτορικού προγράμματος του ΟΔΕ του ΟΠΑ, Ηλία Καπουτσή και τον απόφοιτο του διδακτορικού προγράμματος του ΟΔΕ και συνεργαζόμενο ερευνητή του εργαστηρίου επιχειρησιακής στρατηγικής και μέλος ΔΕΠ στο University of Glasgow της Σκοτίας, Ιωάννη Θάνο. Η ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται ακόμη από την υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος κυρία Λαμπάκη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Β. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 3)

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 3), υποβλήθηκαν για αξιολόγηση περισσότερες από 80 προτάσεις. Με στόχο την ενίσχυση των άριστων ερευνητικών προτάσεων, η Επιτροπή ΠΕΒΕ ΟΠΑ έλαβε την απόφαση να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις που έλαβαν βαθμολογία άριστη (μεγαλύτερη του 8,5 στα 10). Συνολικά οι άριστες προτάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση είναι 46. Η ερευνητική πρόταση με τίτλο «The Interplay between Rationality and Intuition in Strategic Processes. An Empirical Investigation in Services Firms» που υποβλήθηκε από τον καθηγητή κ. Παπαδάκη και τον ερευνητικό συνεργάτη του εργαστηρίου Δρ. Ιωάννη Θάνο βαθμολογήθηκε με μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες (9,675 στα 10).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διαδικασίας (process) που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Κεντρικό της σημείο είναι το κατά πόσο τα στελέχη ακολουθούν τη διαίσθηση (intuition) τους (προηγούμενη εμπειρία, ένστικτο, συναισθήματα) όταν συμμετέχουν στη χάραξη στρατηγικής, και αν η χρησιμοποίηση της διαίσθησης οδηγεί σε περισσότερο αποτελεσματικές αποφάσεις. Το διαισθητικό μοντέλο συγκρίνεται με το μοντέλο του ορθολογισμού (rationality) και το μοντέλο πολιτικοποίησης (political behavior), τα οποία είναι τα δύο πιο διαδεδομένα μοντέλα λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management), του Strategic Management Society, και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων (European International Business Academy). Άρθρο από το συγκεκριμένο έργο δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο Handbook of decision making (Wiley publications).

Γ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 2)

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, υποβλήθηκε και φέτος αρκετά υψηλός αριθμός ερευνητικών προτάσεων (59 προτάσεις). Η πρόταση με τίτλο « The Influence of broader Context on the Process of Making and Implementing Strategic Decisions: An Empirical investigation” που υποβλήθηκε από τον διευθυντή του εργαστηρίου στρατηγικής καθηγητή κ. Βασίλειο Παπαδάκη και τους ερευνητικούς συνεργάτες του εργαστηρίου Διδάκτορες Μαρία-Νίκη Λυριωτάκη και Ιωάννη Χριστοδούλου βαθμολογήθηκε με άριστα (9,00 στα 10) και αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της.

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο πως οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο υλοποιούν αποφάσεις πολύ σημαντικές για την επιβίωση και την κερδοφορία τους. Κεντρικό θέμα της έρευνας είναι πώς λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις (π.χ. συγκεντρωτικά, μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες, μετά από εκτενή ανάλυση του περιβάλλοντος) και πώς στη συνέχεια η απόφαση διαχέεται μέσα στην εταιρεία και υλοποιείται. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management) και του Strategic Management Society ενώ αναμένεται η δημοσίευση τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 1)

Στα πλαίσια του πρώτου Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, υποβλήθηκαν συνολικά 79 προτάσεις από τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ. Η πρόταση με τίτλο «Mergers and Acquisitions in Greece. An Empirical Investigation” που υποβλήθηκε από τον καθηγητή κ. Παπαδάκη και τον ερευνητικό συνεργάτη του εργαστηρίου Δρ. Ιωάννη Θάνο βαθμολογήθηκε με άριστα (8.7 στα 10).

Η παρούσα έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-2004 και τη μελέτη των παραγόντων που οδηγούν στη επιτυχή υλοποίηση μιας Εξαγοράς ή Συγχώνευσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management) και της ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης έχουν δημοσιευτεί σε τρεις συλλογικούς τόμους (Handbook of M&As, Oxford University Press; Advances in M&As, Emerald; Handbook of PEVEResearch, AUEB) και στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Journal of Management.

Διαβάστηκε 1543 φορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΡΕΥΝΑ Ερευνητικά προγράμματα